Naše festivalová asociace byla vyzvána k účasti na redesignu dotačních titulů Ministerstva kultury ČR. Do procesu vstupujeme s odbornou analýzou AK Nedelka Kubáč advokáti, která otevírá prostor k veřejné podpoře i obchodním společnostem a bez ohledu na ziskovost. Přesto FESTAS podporuje formát tzv. oborových dotací.

 

Festivalová asociace FESTAS směrem k Ministerstvu kultury ČR vyslala následujících 5 klíčových bodů, o jejichž prosazení se budeme zasazovat i na základě mandátu Členské schůze z 9. 5. 2024. Co je podle FESTAS i s ohledem na maximální odpovědnost k veřejným rozpočtům a daňovým poplatníkům zásadní:

 

1) Principálně otevření dotačních výzev i pro ziskové (obchodní) společnosti a akce – viz analýza AK Nedelka, Kubáč advokáti

  1. Alternativně řešit systém tzv. dotace na prodanou vstupenku

 

2) Zastropování maximální možné dotace MK ČR pro příjemce v kategoriích relevantních pro festivaly:

  1. paušálně (maximální dotace nebo součet všech dotací z různých výzev MKČR by neměla přesáhnout 5 mil. Kč)
  2. anebo procentem ve vztahu k celkovým auditovaným nákladům akce (max. 30 %)

 

3) Zastropování maximálního podílu všech forem (všech zdrojů) veřejné podpory u akcí, které žádají v dotačních programech MKČR – cca 30 % z celkového rozpočtu. Je to i z důvodu podpory vícezdrojového financování, kterou požaduje samo MKČR, a tržní práce s výší vstupného, vyjma akcí se vstupným zdarma

 

4) Zamezení účelovému rozdělování hospodaření akcí na více subjektů – doložení, že žádající subjekt je i příjemcem veškerých příjmů akce a dalších finančních benefitů (gastro, pronájmy, merch, služby apod.) Plus FESTAS požaduje kvalifikované posuzování nákladové složky žadatelů, od které se odvíjí i požadovaná dotace.

 

5) Transparentní zveřejňování zdůvodnění výsledků a činností hodnotících komisí a principiální vyloučení všech členů, kteří jsou v jakémkoliv (osobním nebo pracovním) spojení s hodnocenými žádostmi – zde nestačí čestné prohlášení: případný konflikt zájmů a možnost podjatosti musí být u každého člena uveden písemně.

 

Souhlasíte s těmito principy nebo máte doplňující podněty? Ozvěte se nám na info@festas.cz