Asociace FESTAS se stala připomínkovým místem novely zákona o elektronické evidenci tržeb. V rámci připomínkového řízení bude i nadále usilovat o udělení tvralé výjimky z povinnosti elektronicky evidovat tržby realizované na hudebních festivalech pro členské festivaly ve smyslu již dříve vydaného stanoviska. Tento požadavek asociace opírá především o §12 odst. 4. zákona o elektronické evidenci tržeb, kdy elektronická evidence tržeb může zásadním způsobem ztížit či zcela znemožnit plynulý a hospodárný výkon podnikatelské činnosti hudebních festivalů.